ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานีโดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการฯ และว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ ที่ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]