ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่กระทำการขอทาน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่กระทำการขอทาน พื้นที่อำเภอพุนพิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]