ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่อำเภอพระแสง กรณีเด็กในครอบครัวยากจน มารดาเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงเยี่ยมบ้านในพื้นที่อำเภอพระแสง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพระแสง โรงพยาบาลพระแสง โรงเรียนบ้านย่านดินแดง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนให้การช่วยเหลือ กรณี เด็กชาย อายุ 7 ปี เด็กหญิง อายุ 5 ปี และเด็กชาย อายุ 4 ปี ซึ่งเป็นเด็กในครอบครัวยากจน มารดาเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ปล่อยปะละเลย จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ จึงนำเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]