ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีมีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จำนวน 31 ราย เบื้องต้นได้พูดคุยให้กำลังใจและได้ให้คำปรึกษา แนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ รวมถึงพิจารณาวางแผนให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]