ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอำเภอพุนพินโดยนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน มอบหมายให้ นายพีรชัย เพชรแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 1 ราย โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหาย เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมบ้านผู้รับบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]