ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร และกรณี เด็กมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในครอบครัวยากจน จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอพระแสง โดยได้เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กผู้ประสบปัญหาฯ ทั้งสองราย เบื้องต้นได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]