ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานีโดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 และผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินสอบข้อเท็จจริงปรับสภาพแวดล้อม ฯ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการทางการมองเห็น จำนวน 7 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]