ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวพัชสรี บุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบลคันธุลี แล้วเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมอำเภอท่าชนะ จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบข้อเท็จจริงกรณีเด็กในครอบครัวยากจนเพื่อนำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมอำเภอไชยา จำนวน 1 ครอบครัว กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู ครั้งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]