ลงพื้นที่เยี่ยมมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มอบหมายนายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี
โพธิ์เพชร นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ ในพื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ราย และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ราย เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]