ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และติดตามการให้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ติดตามประเมินศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อ.เมืองฯ จำนวน 2 แห่ง อ.พุนพิน จำนวน 3 แห่ง อ.บ้านนาสาร จำนวน 1 แห่ง อ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 แห่ง และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อ.เมืองฯ จำนวน 1 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าพิจารณาช่วยเหลือตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]