ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประเมินติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ อำเภอชัยบุรี จำนวน 1 ราย อำเภอพระแสง จำนวน 1 ราย อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ราย อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 2 ราย โดยมีกรณีประสงค์ขอเข้ารับอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่อำเภอพระแสง จำนวน 3 แห่ง อำเภอเคียนซา จำนวน 1 แห่ง อำเภอเวียงสระ จำนวน 1 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ ตามลำดับต่อไป อีกทั้งได้มอบกายอุปกรณ์ (วีลแชร์) ให้แก่เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จำนวน 2 คัน เพื่อส่งมอบต่อให้แก่คนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]