ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และประเมินประเมินศักยภาพครอบครัวก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาว จันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนผิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย และประเมินประเมินศักยภาพครอบครัวคนพิการก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอพุนผิน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ รวมทั้งได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเผื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการตามระเบียบกอทุนฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]