ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ เยี่ยมบ้านกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวพัชสรี บุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เยี่ยมเยี่ยนครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว เยี่ยมบ้านกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อติดตามผลการทดลองเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 2 ครอบครัว และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 2 ครอบครัว และอำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมกรพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]