ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะหน่วยงาน One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายของหน่วยงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะหน่วยงาน One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวงและจังหวัดต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]