ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอบ้านนาสาร ลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กลุ่มเปาะบาง) จำนวน 5 ครอบครัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]