ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ร่วมกับสหวิชาชีพในพื้นที่ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน ตำบลวัดประดู่ และตำบลตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]