ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ราย และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ในพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอไชยา จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]