ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอพนม

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในเวทีจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลพนม โดยได้มีการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ องค์การบริหารตำบลต้นยวน ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับฟังจำนวน กว่า 80 คน และได้ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ อำเภอพนม จำนวน 3 ราย ครอบครัว ประกอบด้วย ผู้พิการร้องขอความช่วยเหลือการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ 1 ราย ผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายได้น้อย 1 ราย และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]