วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมถอดบทเรียนกระบวนการทำงานของนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

 วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมถอดบทเรียนกระบวนการทำงานของนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน ให้องค์กรเกิดการพัฒนาในทางที่เหมาะสม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]