วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สุงอายุ กิจกรรม สิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้สูงอายุ และเมื่อบูรณาการร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]