วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร ตำแหน่งนิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สิทธิและบทบาทคนพิการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]