วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ศูย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสิทธิและบทบาทคนพิการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โครงกรพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนทุ่งคาเกรียน ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]