สัมภาษณ์คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นเสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ, ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิดิกร และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร จนท. ศปคม.สฎ สัมภาษณ์คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นเสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 8 คน ร่วมกับพนักงานสอบสวน และนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการสัมภาษณ์คัดแยก<<
ทีมสหวิชาชีพพิจารณาเห็นชอบร่วมกันว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ไม่เป็น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงานหรือบริการ เนื่องจากมิได้ถูกบังคับขู่เข็ญ หรือทำร้ายร่างกาย ผู้ให้สัมภาษณ์สมัครใจยินยอมเดินทาง เพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมาร์ และพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามา และอยู่ในราอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]