สัมมนาออนไลน์เปิดตัว Human Awareness for First Responders e-learning

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฏ. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ระบุตัวผู้เสียหาย และการดำเนินงานติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือบุคคลในกระบนการค้ามนุษย์ได้อย่างเหมาะสม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]