สัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]