ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพช่างชุมชน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดส้อมที่อยู่อ าศัยให้กับครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาเรื่องที่อยู่ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพช่างชุมชนเพื่อนำไปซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]