อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดส้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคใต้

วันที่ 26 พฤคจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดส้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์” ในหัวข้อ การเขียนแบบเบื้องดันสำหรับช่างชุมชนและการประมินราคสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาจารย์ชุมภูนุช หอมหวาน /การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประมาณการราคาสำหรับช่างชุมชน โดยอาจารย์นัฐวดี เตมิยากุล คณะสถาปัตยกรรม /การฝึกออกแบบเบื้องต้นสำหรับช่างชุมชน และการปรับบ้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยรองศาสตราจารย์ดร.ชุมเขต แสวงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]