อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 25 พุฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์” ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ช่างในชุมชน ผู้มีทักษะด้านช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และมีความสามารถในการประมาณการราคา ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เเละการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2562


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]