อบรมให้ความรู้เพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนและพื้นที่สาธารณะในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ขังหวัดสุราษฎรัชานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนและพื้นที่สาธารณะในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามบนท้องถนนและพื้นที่สาธารณะ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]