เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกโครงการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นัพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร, นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และว่าที่ร.ต.หญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกโครงการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]