เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการกอบทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีจิตคนพิการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]