เข้าร่วมประชุมอบรมเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์ รุ่นที่ 2)

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ เข้าร่วมอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์ รุ่นที่ 2) โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณาภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์ รุ่นที่ 2) เพื่อให้การขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]