เยี่ยมบ้านคนพิการผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการประกอบอาชีพ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายคุณากร ณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ณ อำเภอเวียงสระ เยี่ยมบ้านคนพิการผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการประกอบอาชีพ จำนวน 6 ราย เพื่อสอบข้อเท็จจริงในการนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกู้ยืมงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]