เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน 3 ราย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ราย รวม 5 ราย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถูกเลิกจ้าง ไม่มีอาชีพ มีบุตรมากทำให้ครอบครัวประสบปัญหาคำใช้จ่ายในการครองชีพ มีรายได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]