เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุพิการอาศัยอยู่เพียงลำพัง ไร้หน่วยงานราชการให้การช่วยเหลือ

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นามสุชาติ แสงพรม พัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัตสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสติการ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสระ เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุพิการอาศัยอยู่เพียงลำพัง ไร้หน่วยงานราชการให้การช่วยเหลือ ออกสื่อออนไลน์ ในพื้นที่ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเยี่ยมบ้านภรรยาและบุตรในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]