เยี่ยมบ้าน กรณี ครอบครัวยากจน

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนาน 4 ครอบครัว โดยขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องตัน และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]