โครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management) สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายุสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management) สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการทำงาน จนนำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Bast Practice) ซึ่งดำเนินการผ่านกิจกรรม KM DAY สป.พม. show & share ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]