โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 “แกนนำเด็ก ศรีสินเจริญ”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติ สกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรในโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง กิจกรรมย่อยครั้งที่ 2 “แกนนำเด็กดี ศรีสินเจริญ” โดยมี กำนันธวัชชัย เกลี้ยงกลม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำภาคีเครือข่ายในชุมชน แกนนำพลังบวก ครอบครัวพลังบวก แกนนำเด็กดี และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัววิถีใหม่…ไร้ความรุนแรง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครูเพ็ญ หมู่ที่ 9 ตำบลสินเจริญ อำเกอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]