โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต(STRONG : Together against Corruption-Tac)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต(STRONG : Together against Corruption-Tac) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต โดยนายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. ภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]