โครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 จังหวัดภาคใต้)

วันที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการทบทวนบทบาทหน้าที่และอำนาจหน้าที่ในการประชุมโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 จังหวัดภาคใต้) ณ โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]