โครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน        ในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ        ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนงาน พม.ในระดับพื้นที่” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐          ณ โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]