โครงการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีดีเด่นระดับอำเภอ (19 อำเภอ)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีดีเด่นระดับอำเภอ (19 อำเภอ) โดยมี นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์สตรี ทบทวนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรี ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วนต่างๆในสังคม และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพของสตรี มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนเครื่อข่ายสตรีรวมจำนวน 80 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]