โครงการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว และกิจกรรมวันแห่งครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว และกิจกรรมวันแห่งครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็หญิงสู่ความเสมอภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างครอบครัวอย่างมีคุณภาพ” และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ นายลือชา อุ่นยวง นางยุพรัตน์ แสงสุวรรณ และนายฉลวย พานแก้ว และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีและสถาบันครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว และเพื่อให้มีเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์สตรีและครอบครัว ทบทวนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรี และครอบครัว ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะทำงาน ศพค/ศปก.ต/ผู้แทนหน่วยงานเอกชน สตรี/สภาเด็กและเยาวชน/ผู้สูงอายุ วิทยากรผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าผู้จัด รวมจำนวน 60 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]