โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคนหูหนวกระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคนหูหนวกระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และบรรยายเรื่อง “แนวทางของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมองค์กรคนหูหนวกระดับจังหวัด” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]