โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ คุณสมบัติ และขั้นตอน การดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้เรียนรู้และทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์พัฒาครอบครัวในชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว ผ่านกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 50 คน ณโรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]