โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 ภาคประมง

เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 ภาคประมง ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่บุคลากรภาครัฐในกระทรวงแรงงาน กรมการปกครอง กรมประมง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล รวมจำนวน 100 คน วัดถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญของกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และนโยบาย และการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]