โครงการพัฒนาศักยภาพทีม One Home เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referal Mechanism – NRM) รุ่นที่ 1

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย ผู้ช่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทีม One Home เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referal Mechanism – NRM) รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม. ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดน ชายทะเล และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการให้แก่บุคคลที่อาจจะเป็นผู้เสียหาย และการส่งต่อกลุ่มบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี ลองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]