โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 Service Mind in Action’ปฏิบัติการจากใจ” รุ่น 2 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรและเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]