โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี ด้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสติการสังคม ไต้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ใหม่) รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ ต.บ้านทำเนียบ อ.ศิรีรัฐนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร นำทีมโดย นายสาธร คงสกุล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎธานี ทั้งนี้ นายสุวิช แก้วทองดี ผู้อำนวยการโรงพยาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทำเนียบ พบปะให้กำลังใจ โตยที่นางวรรณทิพย์ สอนเนียบ ประธาน อพม. อำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวต้อนรับ ในการนี้นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้มอบหมายให้นางสาววล าลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]