โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสติการสังคม ได้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ใหม่ รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม ณ โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลย่านยาว นำทีมโดย นายสาธร คงสกูล ประธานฯ คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประธาน อพมระดับอำเภอ/ตำบล ในการนี้ นายุสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]